Borrelia

Borrelia – en lurig sjukdom
Borrelia orsakas av spiralformade bakterier och sprids främst via fästingen Ixodes Ricinus. Att upptäcka borrelia är inte det lättaste, bland annat eftersom symtomen ofta både är otydliga och yttrar sig långt efter ett fästingbett. Det dröjer minst 4-6 veckor och ibland flera månader innan en borreliainfekterad hund blir sjuk.
Det finns idag inte heller något test som exakt kan säga att hundens symtom beror på borrelia, utan det krävs ofta flera jämförande blodprov. Var fjärde fästing sägs bära på borrelia Där det finns fästingar finns det risk för smitta. I vissa områden är risken stor och i andra är den mindre. I Norden beräknas så många som var fjärde fästing bära på borreliabakterien. Borrelia är ingen sjukdom man blir immun mot efter genomgången infektion. Har en hund otur kan den få smittan om och om igen.

Fästingens livscykel
En enda fästing hinner lägga flera tusen ägg under sin livstid. Äggen kläcks så småningom
till larver som livnär sig på att suga blod från småfåglar och gnagare. Efter ett år utvecklas larven till nymf och fortsätter på den redan inslagna banan som blodsugare. Efter ytterligare ett år utvecklas nymfen till vuxen fästing. När en färdigutvecklad honfästing sugit sig mätt på ett värddjur, släpper den taget och lägger ägg i undervegetationen. Därefter dör den.

Så smittar borrelia
Borrelia smittar genom att en infekterad fästing suger blod från ett värddjur, exempelvis en hund. Under tiden fästingen suger blod vandrar borreliabakterier över till fästingens spottkörtlar och därifrån förs de vidare till hunden. Ju längre tid en fästing tillåts suga blod, ju större är risken för att hunden ska drabbas av borrelia.

Symtom
De vanligaste symtomen vid insjuknande i borrelia är trötthet, minskad aptit och feber. Det är också vanligt att hunden haltar och lider av inflammation i en eller flera leder. Hur allvarligt en infektion utvecklar sig varierar, vissa hundar får inga eller lindriga besvär medan andra kan bli allvarligt sjuka. Efter det akuta sjukdomsförloppet kan många andra av hundens organ angripas, till exempel leder, hjärta och njurar. Även nervsystemet kan påverkas.

Behandling av borrelia
Borrelia kan behandlas genom en långvarig antibiotikakur. Vissa hundar bär dock på sjukdomen i många år trots att de fått behandling.
Du kan själv förebygga fästingburna sjukdomar.
Även om du har vaccinerat din hund mot borrelia, är det viktigt att komma ihåg att fästingarna sprider fler sjukdomar. Prata med din veterinär om hur du skyddar din hund.


Vaccination för att förebygga borrelia
Alla hundar som utsätts för fästingbett kan smittas med borrelia och därför är alla hundar också kandidater för borreliavaccinering. Sedan finns det vissa typer av hundar som är särskilt utsatta för smittorisk, till exempel jakthundar och aktiva brukshundar som vistas mycket ute i naturen.


Så går en vaccinering till:
Hunden vaccineras först två gånger med tre veckors intervall. Därefter behövs omvaccinering en gång om året, helst sent på vintern eller tidigt på våren så att hunden hinner bilda många antikroppar innan fästingarna vaknar till liv. Valpar kan vaccineras från 12 veckors ålder.

Så fungerar det:
Som redan nämnts så smittar borrelia genom att fästingen via sina spottkörtlar, för över bakterierna till värddjuret i samband med att den suger blod. Om en fästing istället suger blod från en vaccinerad hund, överförs hundens antikroppar till fästingen och förhindrar att borreliasmittan tar sig upp från fästingens mage till dess spottkörtlar.
På så vis kan inte borreliasmittan överföras till hunden. Man skulle nästan kunna säga att
det är fästingen som blir vaccinerad.